lasted posts

Popular

sheikh-mofid

ถาม หลักศรัทธาชีอะฮ์ ห้าข้อนี้ 1,เตาฮีด 2,อาดิล 3,นุบูวะฮ์ 4,อิมามะฮ์ 5,มะอ๊าด ใครกำหนด 

ตอบ เชคมุฟีดกำหนด (มุฮัมมัด บินมุฮัมมัด บินอัน-นุอ์มาน) ชาวเมืองแบกแดด ประเทศอิรัค เกิดวันที่ 11 ซุลกิอ์ดะฮ์ ฮ.ศ.336 มรณะคืนวันศุกร์ที่ 3 รอมฎอน ฮ.ศ. 413 รวมอายุ 95 ปี

ในหนังสือชื่อ “อันนุกัต อัลอิอ์ติกอดียะฮ์ เชคมุฟีดแบ่งหลักศรัทธาชีอะฮ์ออกเป็น 5 บทคือ

1.มะอ์ริฟะตุลเลาะฮ์วะศิฟาติฮี (การรู้จักพระเจ้าและคุณลักษณะของพระองค์)

2.อัลอัดลุ (ความยุติธรรมของอัลลอฮ์)

3.อัน-นุบูวะฮ์ ( การศรัทธาต่อศาสดาของอัลลอฮ์)

4.อัลอิมามะฮ์  ( การศรัทธาต่อผู้นำที่สืบต่อจากนะบีมุฮัมมัด)

5.อัลมะอ๊าด (การศรัทธาต่อวันปรโลก)

หลังจากเชคมุฟีดเสียชีวิต นักวิชาการชีอะฮ์ได้เรียบเรียงตำราหลักศรัทธาโดยแบ่งออกเป็นห้าหัวข้อเหมือนที่เชคมุฟีดนำเสนอไว้ จนการแบ่งหลักศรัทธาเช่นนี้กลายเป็นเรื่องนิยามกันในหมู่นักปราชญ์ชีอะฮ์และถ่ายทอดจนมาถึงปัจจุบัน สรุปได้ว่า บุคคลแรกที่แบ่งอะกีดะฮ์ชีอะฮ์ออกเป็น 5 ข้อดังกล่าวคือ เชคมุฟีด  วัลลอฮุอะอ์ลัม