lasted posts

Popular

1484590_393547427467775_7550590860518604097_n

รูปภาพสุสานซัยยีดะฮ คอดีญะฮ อัลกุบรอ ภรรยาอันเป็นที่รักของท่านนบี(ซ.ล)
และลูกชายของท่าน อัลกอซิม(ซึ่งฉายาของท่านนบี คือ อบูกอซิม พ่อของกอซิม)
(รอดิยัลลอฮูมา)
ก่อนการจะเข้ามาทำลายรื้อถอนของคณะวาฮาบีย์