lasted posts

Popular

ขุดโคตร ลัทธิแห่งการหลั่งเลือด ตอนที่ 7

รากเหง้าลัทธิแห่งการหลั่งเลือด

Wahabi_05

ระหว่างศตวรรษที่ 18 ขบวนการฟื้นฟูอิสลาม ได้ผลิดอกออกผลอยู่ในหลายๆภาคส่วนของโลกอิสลาม อันเนื่องมาจากจักรวรรดิมุสลิมเริ่มสูญเสียการควบคุมเหนืออาณาเขตบริเวณรอบนอก ขณะเดียวกันฝั่งตะวันตก ก็กำลังริเริ่มแยกอิทธิพลของคริสตจักร ออกจากการมีบทบาททางการเมือง ในยุคสมัยนั้นประชาชนมีความเชื่อว่า รัฐเซคคิวล่าห์ ลักษณะเช่นนี้ ถือเป็นการคิดค้นใหม่ (innovation) และเป็นสิ่งใหม่ที่แฝงไปด้วยความรุนแรง ไม่ต่างไปจากปรากฏการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับมัน นั่นคือ การปฏิวัติเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ในยุโรป

 

ไม่มีวัฒนธรรมอื่นใดมองเห็นว่า ศาสนาเป็นเพียงกิจกรรมส่วนตัวของมนุษย์เพียงอย่างเดียว โดยถือว่าศาสนาไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางโลกและสังคม อย่างเช่นเรื่องของการเมือง เป็นตัน ดังนี้สำหรับชาวมุสลิม การกระจายตัวของอิทธิพลทางการเมืองในสังคม จึงจัดได้ว่าเป็นปัญหาศาสนาเช่นเดียวกัน เนื่องจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้มอบหมายภารกิจที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งแก่ชาวมุสลิม เช่น การสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความเป็นธรรม ในความหมายที่ว่า ทุกๆคนในสังคมจะต้องได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และด้วยความเคารพต่อกันและกัน เช่นนี้ความมั่นคงทางการเมืองของประชาชาติมุสลิม จึงขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจและการปฏิบัติตนให้อยู่ในครรลองของศีลธรรมและศาสนาของผู้คน หากคนยากไร้ถูกกดขี่ หรือ ผู้ขัดสนถูกกระทำการละเมิดในสิทธิอันชอบธรรมของเขา หรือหน่วยงานรัฐ กระทำการทุจริต อิสลามชี้แนะว่า นี่คือปัญหาของศาสนา ดังนั้นมันจึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกๆคนที่จะต้องลุกขึ้นทำอะไรสักอย่าง เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนี้ และนำพาสังคมกลับสู่ความปกติสุข

 

ด้วยประการฉะนี้เอง นักปฏิรูป และนักฟื้นฟูในยุคศตวรรษที่ 18 ที่มีความเชื่อว่ามุสลิมควรได้รับคืนอิทธิพล และศักดิ์ศรีที่หายไป จึงควรย้อนกลับไปพึ่งพิงพื้นฐานแห่งความเชื่อเดิมของศาสนาอิสลาม และยึดมั่นในพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้จริง มากกว่าการไปยึดติดอยู่กับเป้าหมายที่เป็นวัตถุ ที่ซึ่งหมายปองอำนาจทางการเมืองเพียงเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยเท่านั้น ดังเช่นสิ่งที่สาวกแห่งลัทธิวะฮาบีปรารถนา

 

รากฐานของปรัชญาศาสนาอิสลามไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสงคราม อันที่จริงแล้วสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกับการรุกราน หรือการหลั่งเลือด ทว่าอยู่บนพื้นฐานแห่งการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ การปกปักษ์รักษาความชอบธรรม และเป็นไปเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชาติ ทั้งทางด้านจิตวิญญาณ และทางโลก ปรัชญาศาสนาอิสลามมีเจตนาต้องการปรับทิศทางของสังคมเพื่อความสงบสุขของผู้คน โดยมิได้มีเรื่องของการหลั่งเลือดเข้ามาเอี่ยวด้วย

 

ทัศนะที่ว่าให้ย้อนกลับไปสู่รากฐานเดิมของศาสนาอิสลามที่ท่านศาสดามุฮัมหมัดนำมา ในยุคที่ประชาชาติมุสลิมได้เหห่างออกจากหนทาง แน่นอนคือ ความคิดที่สมควรแก่การยกย่อง กระนั้นวะฮาบีก็คงจะทำการทรยศทัศนะคติเช่นนี้อยู่วันยันค่ำ ด้วยการบิดเบือนเสาหลักที่สูงสุดของศาสนาอิสลาม จัดการเปลี่ยนแปลงวิธีตีความหมายพระคัมภีร์ (อัลกุรอาน) และบทบัญญัติต่างๆ เพื่อรับใช้ผู้มีอำนาจ และกดขี่ชนผู้น้อย

โปรดติดตามต่อตอนที่  8