lasted posts

Popular

ขุดโคตร ลัทธิแห่งการหลั่งเลือด ตอนที่ 8

Wahabi_05

ความเข้าใจ และการตีความอิสลาม ตามที่ลัทธิวะฮาบีนำเสนอ ส่งผลกระทบมากมายต่อสังคมและปัจเจกบุคคล เช่น ต่อบรรดาสตรี เป็นต้น ผู้ให้กำเนิดลัทธิวะฮาบี อิบนิ อับดุล วะฮาบ สร้างแนวคิดที่กระทำกับสตรีเยี่ยงวัตถุ พวกเขาส่งเสริมให้มี การกีดกันโอกาสทางการศึกษาของสตรี และกีดกันเสรีภาพในรูปลักษณะเช่นอื่น ซึ่งบิดเบือนกับความเป็นจริงของจริยธรรมอิสลามอันสูงส่ง และแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับบทบัญญัติที่แท้จริงของพระเจ้า รวมไปถึงวิถีชีวิตแห่งวีรสตรีผู้ประเสริฐ ซึ่งได้รับการยกย่องอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อิสลาม เช่น ท่านหญิงมัรยัม ท่านหญิงอาซียะฮ์ ท่านหญิงคอดียะฮ์ ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ และท่านหญิงซัยหนับ เป็นต้น

 

อิสลามมอบสิทธิซึ่งชอบธรรมที่สุดแก่สตรี แต่ลัทธิวะฮาบีกลับบิดเบือนและกีดกันสิทธิเหล่านั้นอย่างโง่เขลา อิสลามรับประกันสถานะของสตรีตามพระประสงค์ของพระเจ้า โดยได้ให้เกียรติแก่สตรีเท่าเทียมกับบุรุษในการสร้างสรรค์ของพระองค์ พระเจ้าให้เกียรติกับสตรีเพศ ด้วยการมอบคุณค่าแก่พวกเธอ ผ่านความสัมพันธ์กับพระองค์เอง มิใช่ในความสัมพันธ์กับบุรุษเพศ หรือ สภาพสังคมใดๆก็ตาม ด้วยประการฉะนี้ หญิงที่มีเกียรติในทัศนะของอิสลาม คือ หญิงที่มีสถานะทางจิตวิญญาณและสติปัญญาสูงส่ง หรือ มี ‘ตักวา’ (ความยำเกรงต่อพระเจ้า) ในภาษาเชิงวิชาการอิสลาม ดังนี้ชายและหญิง จึงเท่าเทียมกัน ทว่าอาจมีภาระหน้าที่ รับผิดชอบที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม อิสลามสั่งว่า เมื่อสมรสแล้ว ฝ่ายชายมีหน้าที่เลี้ยงดู และให้ความปลอดภัยแก่ฝ่ายหญิง โดยเฉพาะในด้านปัจจัยครองชีพ และผู้หญิงก็มีสิทธิ์ในการเลือกสมรส หรือ หย่าขาดจากสามี หรือ ทำงานหาเลี้ยงตนเอง หรือครอบครัวได้ ภายใต้ข้อกฎหมายและหลักจริยธรรม อิสลามไม่อนุญาตให้มีการซื้อ-ขาย หรือกระทำการกดขี่ต่อสตรีเพศ หากเราลองพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วน อันที่จริงแล้วอิสลามนำเสนอ เสรีภาพให้แก่ผู้หญิงมากเสียยิ่งกว่า สิ่งที่ตะวันตกได้นำเสนอเสียอีก ทว่ามันคือการบิดเบือนของสังคมและวัฒนธรรมต่างหาก ที่ลิดรอนสิทธิเหล่านี้จากสตรีเพศ มิใช่อิสลาม

โปรดติดตามต่อตอนที่  9