lasted posts

Popular

 

2-1-2017-03

ชัยค์ มุหัมมัด บินอับดุลวะฮาบ กล่าวว่า

 

ประการที่หก : มีการเรียกมือนั้น เป็นมือซ้ายอย่างเปิดเผย

 

ประการที่เจ็ด : การกล่าวถึงบรรดาผู้ทรนง และบรรดาผู้เย่อหยิ่ง ณ.ที่นั้น

 

ประการที่แปด : คำพูดของท่านที่ว่า เหมือนกับ ค็อรดะละฮ์ (เมล็ดพืชชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กมาก) ที่อยู่ในฝ่ามือของคนหนึ่งคนใดของพวกท่าน

 

ประการที่เก้า : ความยิ่งใหญ่ของที่วางเท้า(กุรซี) เมื่อเทียบกับชั้นฟ้า

 

ประการที่สิบ : ความยิ่งใหญ่ของบัลลังก์(อารัช) เมื่อเทียบกับที่วางเท้า(กุรซี)

 

ประการที่สิบเอ็ด : ว่า บัลลังก์(อารัช)นั้นไม่ใช่ที่วางเท้า(กุรซี)และน้ำ

 

ประการที่สิบสอง : มีระยะทางเท่าไร ระหว่างชั้นฟ้าหนึ่งไปยังอีกชั้นฟ้าหนึ่ง

 

ประการที่สิบสาม : มีระยะทางเท่าไร ระหว่างชั้นฟ้าที่เจ็ดกับที่วางเท้า(กุรซี)

 

ประการที่สิบสี่ : มีระยะทางเท่าไร ระหว่างที่วางเท้า(กุรซี)กับน้ำ

 

ประการที่สิบห้า : บัลลังก์(อารัช)นั้นอยู่บนน้ำ

 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش

ประการที่สิบหก : อัลลอฮ์ทรงอยู่บนบัลลังก์(อารัช)

 

กิตาบ อัต-เตาฮีด (ตำรา การให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์) เรียบเรียง : ไชยคุลอิสลาม มุฮัมมัด อิบนุ อับดิลวะฮฺฮ๊าบ หน้า 252 – 254

ถอดความ : อ.มุฮัมมัด เหมอนุกูล พิมพ์ครั้งที่ 2 เชาวาล 1409 พฤษภาคม 2532

 

ประการที่ 15 และ 16 ที่มุฮัมมัด บิน อับดุลวาฮาบ กล่าวว่า:

อารัชอยู่บนน้ำ และอัลลอฮ์ทรงอยู่บนอารัช

สังเกตระบุชัดว่า อัลลอฮ์อยู่ “บน” อารัช

คำถาม คำว่า “บน” คือ หนึ่งในทิศทั้งหกใช่ไหม

แล้วอัลลอฮ์ไปอยู่ บนสิ่ง ที่พระองค์สร้างมาเอง

ทิศที่ว่าคือ สิ่งถูกสร้าง ใช่ หรือ ไม่ใช่