lasted posts

Popular

 

2-1-2017-04

ชัยค์ มุหัมมัด บินอับดุลวะฮาบ กล่าวว่า

 

ประการที่สิบเจ็ด : มีระยะทางเท่าไร ระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดิน

 

ประการที่สิบแปด : ความหนาของทุกชั้นฟ้า จำนวน 500 ปี

 

ประการที่สิบเก้า : ว่า ทะเลที่อยู่บนชั้นฟ้าต่างๆ ส่วนลึกสุดของมันกับส่วนตื้นสุดของมัน มีระยะทาง 500 ปี และอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้รู้ดีที่สุด

 

กิตาบ อัต-เตาฮีด (ตำรา การให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์) เรียบเรียง : ไชยคุลอิสลาม มุฮัมมัด อิบนุ อับดิลวะฮฺฮ๊าบ หน้า 252 – 254

ถอดความ : อ.มุฮัมมัด เหมอนุกูล พิมพ์ครั้งที่ 2 เชาวาล 1409 พฤษภาคม 2532

 

ผู้ก่อตั้งแนวคิดวะฮาบี กล่าวว่า

 

ระหว่างชั้นฟ้าหนึ่งไปยังอีกชั้นฟ้าหนึ่ง มีระยะทาง

ระหว่างชั้นฟ้าที่เจ็ดกับกุรซี มีระยะทาง

ระหว่างกุรซีกับน้ำ มีระยะทาง

ระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดิน มีระยะทาง

ความหนาของทุกชั้นฟ้า มีจำนวน 500 ปี

ทะเลที่อยู่บนชั้นฟ้าต่างๆ ส่วนลึกสุดของมันกับส่วนตื้นสุดของมัน มีระยะทาง 500 ปี

 

คำถาม

วาฮาบียอมรับเรื่อง ระยะทาง ระหว่างโลกกับสถานที่ๆมีอัลเลาะฮ์อยู่ ใช่หรือไม่?

และนี่คือ อะกีดะฮ์วาฮาบี ซึ่งทำให้ อัลลอฮ์ (ซ.บ)ทรงแปดเปื้อนต่อความเป็นสสารวัตถุ นะอูซุบิลลา มินซาลิก!