lasted posts

Popular

Palestine-Unity-1

ท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า ปาเลสไตน์จะต้องเป็นแกนของเอกภาพในระหว่างบรรดามุสลิมทั้งมวล

ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ ท่านอายะตุลลอฮ์คอเมเนอี ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อการสนับสนุน Intifada ปาเลสไตน์ ครั้งที่ 6 ว่า “แม้จะมีความขัดแย้งในหมู่ประเทศมุสลิมทั้งหลาย ซึ่งความขัดแย้งบางอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติ บางส่วนเกิดจากแผนสมคบคิดของศัตรู และบางส่วนเกิดจากความเผอเรอ แต่กระนั้นก็ตาม ประเด็นปาเลสไตน์ก็ยังคงเป็นแกนกลางของเอกภาพสำหรับประเทศทั้งหมดเหล่านั้น”

ท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า “ผลสำเร็จประการหนึ่งที่ได้รับจากการประชุมอันทรงคุณค่านี้ คือการหยิบยกปัญหาสำคัญอันดับแรกของโลกอิสลามและของบรรดาผู้รักเสรีภาพของโลก หมายถึงประเด็นปาเลสไตน์และการสร้างบรรยากาศความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายอันสูงส่งของการสนับสนุนประชาชนปาเลสไตน์และการต่อสู้เรียกร้องสิทธิและความยุติธรรมของพวกเขา”

ท่านได้ชี้ถึงความสำคัญของประเด็นปาเลสไตน์และการสนับสนุนการยืนหยัดต้านทาน (มุกอวะมะฮ์) ของประชาชนปาเลสไตน์ พร้อมกับกล่าวเสริมว่า “จะต้องไม่หลงลืมจากความสำคัญของการสนับสนุนทางการเมืองต่อประชาชนปาเลสไตน์ ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นประเด็นเร่งด่วนเป็นพิเศษก่อนสิ่งใด ชนชาติมุสลิมและบรรดาผู้รักเสรีภาพทั้งหลายไม่ว่าจะด้วยรสนิยมและมีแนวทางปฏิบัติแบบใดก็ตาม แต่พวกเขาก็สามารถที่จะมารวมตัวกันในเป้าหมายหนึ่งเดียวกันได้ และนั่นก็คือ ปาเลสไตน์และความจำเป็นในการพยายามเพื่อปลดปล่อยมัน”

ท่านอายะตุลลอฮ์คอเมเนอี ถือว่าการสนับสนุนการยืนหยัดต่อสู้ของกองกำลังต้านทานของประชาชนปาเลสไตน์นั้น เป็นหน้าที่ของบรรดาผู้รักเสรีภาพทั้งมวลของโลก และย้ำว่า “อันตรายต่างๆ ที่เกิดจากการมีอยู่ของระบอบไซออนิสต์นั้นจะต้องไม่ถูกหลงลืมอย่างเด็ดขาด และด้วยเหตุนี้เองกองกำลังต้านทาน (มุกอวะมะฮ์) จะต้องได้รับประโยชน์จากเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหลาย เพื่อทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินอยู่ต่อไป และในเส้นทางดังกล่าวนี้ชนชาติทั้งมวล รัฐบาลทั้งหลายในภูมิภาค และบรรดาผู้รักเสรีภาพทั้งมวลของโลก มีหน้าที่ที่จะต้องสนองตอบปัจจัยจำเป็นขั้นพื้นฐานของชนชาติ (ปาเลสไตน์) ผู้ยืนหยัดต้านทานนี้ ซึ่งจุดกำเนิดของการต้านทาน การยืนหยัดต่อสู้ คือประชาชนปาเลสไตน์ ซึ่งพวกเขาเองได้อบรมขัดเกลาลูกหลานให้เป็นผู้กล้าหาญและเป็นผู้ยืนหยัดต่อสู้”

ท่านกล่าวว่า “การสนองตอบปัจจัยจำเป็นต่างๆ ของประชาชนชาวปาเลสไตน์และการยืนหยัดต้านทานของปาเลสไตน์ เป็นหน้าที่สำคัญและจำเป็นที่ทุกคนควรจะต้องกระทำมัน ในกระบวนการนี้จะต้องไม่หลงลืมจากความจำเป็นขั้นพื้นฐานของการยืนหยัดต้านทานในเขตเวสต์แบงก์ ซึ่งขณะนี้ขบวนการอินติฟาเฎาะฮ์ (Intifada) กำลังแบกรับภาระหลักจากการถูกกดขี่”

ท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวต่อไปอีกว่า “กองกำลังต้านทานของปาเลสไตน์ก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้บทเรียนจากอดีตของตน และจะต้องตระหนักถึงประเด็นสำคัญนี้ที่ว่า การยืนหยัดต้านทานและปาเลสไตน์นั้นมีค่ามากเกินกว่าที่การที่จะไปติดกับอยู่ในความขัดแย้งต่างๆ ระหว่างประเทศมุสลิมและอาหรับทั้งหลาย หรือความขัดแย้งภายในประเทศ หรือความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุและศาสนา (นิกาย)”

ในอีกส่วนหนึ่งของคำพูด ท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามได้เตือนเกี่ยวกับแผนสมคบคิดของบรรดาศัตรู ที่ต้องการเบี่ยงเบนทิศทางของขบวนการยืนหยัดต้านทาน (มุกอวะมะฮ์) โดยกล่าวว่า “กองกำลังต้านทานในวันนี้ก็กำลังเผชิญกับแผนสมคบคิดอีกอย่างหนึ่ง และนั่นก็คือ ความพยายามของบรรดาผู้เสแสร้งแสดงความเป็นมิตร ที่พยายามจะเบี่ยงเบนการยืนหยัดต้านทานและขบวนการอินติฟาเฎาะฮ์ (Intifada) ของประชาชนออกไปจากเส้นทางของมัน และพวกเขากำลังใช้มันเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับค่าใช้จ่ายลับๆ ของตน กับบรรดาศัตรูของประชาชนปาเลสไตน์”

ท่านได้กล่าวว่า “กองกำลังต้านทาน (มุกอวะมะฮ์) มีความชาญฉลาดมากเกินกว่าที่จะตกอยู่ในกับดักนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ชนชาติปาเลสไตน์คือผู้นำที่แท้จริงของการต่อสู้และการยืนหยัดต้านทาน และประสบการณ์ต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าชนชาตินี้ด้วยกับความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้กลายเป็นอุปสรรคกีดขวางการเบี่ยงเบนในลักษณะเช่นนี้ และขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าได้ทรงทำให้เป็นเช่นนั้น ที่ว่าหากกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจากบรรดากลุ่มของกองกำลังต้านทาน (มุกอวะมะฮ์) เหล่านี้ได้ตกไปอยู่ในกับดักนี้ (แต่กระนั้นก็ตาม) ชนชาตินี้ก็จะสามารถสร้างสิ่งที่มีความจำเป็นของตนขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งเหมือนเช่นในอดีต หากกลุ่มใดวางธงแห่งการยืนหยัดต้านทานลง แน่นอนยิ่งว่า กลุ่มใหม่จะปรากฏขึ้นมาจากใจกลางของชนชาติปาเลสไตน์ และจะทำหน้าที่ถือธงดังกล่าว”

ที่มา : PressTV

แปล/เรียบเรียง : ศูนย์สารสนเทศอิสลาม สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม