lasted posts

Popular

 

11-1-2017-01

คำฟัตวา อัล อีหม่าม อัล อัลลามะห์ อัลชัยค์ มุฮัมหมัด อิบนุอับดุลเลาะห์ อิบนุฮุมัยด์ อันนัจดี อัลฮัมบาลี มุฟตี มักกะห์ อับมุกัรรอมะห์ เสียชีวิต 1295 ฮิจรียะห์ ชื่อหนังสือ อัล – ศุฮุบ อัลวาบีละห์ อาลา ดารออิห์ อัล ฮะนะบีละห์

 

เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับการแอบอ้างของวะห์ฮาบีเมื่อพวกเขา วะห์ฮาบีถูกพาดพิงว่าเป็นพวกไม่สังกัดมัสฮับหรือแนวทางที่สายโซ่สานัดขาดและไม่ใช่แนวทางสาลัฟที่แท้จริง พวกเขามักจะตอบว่าพวกเขาได้ตามมัสฮับ ฮัมบาลี แนวทางของพวกเขาคือ แนวทางของมุฮัมหมัด อิบนุฮัมบัล

 

แต่ ในขณะเดียวกันอุลามาอ์แรกๆที่ปฎิเสธแนวทางของ มุฮัมหมัด อิบนุวะห์ฮาบ คืออุลามาอ์มัสฮับฮัมบาลี คือ พี่ชายของเขาเอง สุไลมาน อิบนุ อับดุลวะห์ฮาบ และบิดาของเขาคือ เชคอับดุลวะห์ฮาบ บินสุไลมาน ทั้งสองท่านเป็นอุลามาอ์มัสฮับฮัมบาลี

 

มุฟตีใหญ่มัสฮับฮัมบาลีแห่งเมืองมักกะห์ ได้ยอมรับในความอาลิมของ บิดามุฮัมหมัด อิบนุวะห์ฮาบ ว่าเป็นอุลามาอ์ที่อาลิมในมัสฮับฮัมบาลี และได้เปิดโปงแนวทางหลงทางของมุฮัมหมัด อิบนุวะห์ฮาบว่าหลงทางในหนังสือเล่มนี้ แน่นอนคนที่เปิดโปงความหลงทางของวะห์ฮาบีก็จะถูกวะห์ฮาบีใส่ร้ายว่า เป็นอุลามาอ์ที่อิจฉา เสียผลประโยชน์

 

การใส่ร้ายของวะห์ฮาบี ไปว่าคนที่ปฏิเสธแนวทางมุฮัมมัด อิบนุวะห์ฮาบ หรือ จะเชื่อมุฟตีมักกะห์จากมัสฮับฮัมบาลี ในช่วงยุคอ็อตโตมาน

 

สรุปเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ

“อับดุลวะห์ฮาบ เป็นบิดาของ มุฮัมหมัด อิบนุวะห์ฮาบ ที่เป็นผู้เผยแพร่แนวทางอันตราย ความเลวร้าย ได้จุดไฟไปทั่วทุกมุมโลก

ได้มีบางคนมาบอกกับฉัน จากบางคนที่เป็นผู้รู้ (อุลามาอ์) ที่ฉันได้พบกับเขาซึ่งเป็นคนที่ทันกับเชค อับดุลวะห์ฮาบ (บิดามุฮัมหมัด อิบนุวะห์ฮาบ) แท้จริงเขาโกรธเป็นอย่างมากต่อลูกของเขา มูฮัมหมัด เพราะไม่ชอบเรียนฟิกฮ์เหมือนกับพี่ชายของเขา….

และ มุฮัมหมัด อิบนุวะห์ฮาบี ไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น นอกจากสองคนเท่านั้นและเขาไม่ยอมรับความคิดเห็นของอุลามาอ์ผู้รู้ ในอดีตและในปัจจุบัน ไม่ว่าผู้รู้คนนั้นจะเป็นใคร นอกจากของเชคตะกียุดดีน อิบนุตัยมียะห์ และลูกศิษย์ของเขา อิบนุ อัล ก็อยยิม แท้จริงแล้วทั้งสองท่านเปรียบเสมือนหลักฐานของเขาโดยไม่ต้องตะวิล”

 

ชวนคิดและทบทวน

ถ้ามุฟตีมัสฮับฮัมบาลี จากเมืองมักกะห์ อัลมุกัรรอมะห์ ได้ฮุกม มุฮัมหมัด อิบนุวะห์ฮาบว่าเป็นผู้เผยแพร่แนวทางที่อันตรายและหลงทาง แล้วท่านพร้อมที่จะใส่ร้ายมุฟตีท่านนั้นว่าเป็นผู้อิจฉาริษยาต่อมุฮัมหมัด อิบนุวะห์ฮาบ เหมือนกับที่อุลามาอ์วะห์ฮาบีได้ใส่ร้ายด้วยหรือไม่

หรือท่านจะนำความรู้ข้อคิดจากคำบอกกล่าว ฟัตวาของมุฟตีมาทบทวน ทบทวนใหม่เกี่ยวกับมุมมอง จุดยืนตัวท่านต่อแนวทางวะห์ฮาบี โดยหันมามองด้วยมาตรฐานของชาวอะห์ลิซซุนนะห์วัลยามาอะห์ด้วยตัวท่านเอง หรือว่าท่านจะเชื่อและทำตามทัศนะของอุลามาอ์อะห์ลิลซุนนะห์วัลยามาอะห์ ที่ได้ฟัตวาไว้แล้วว่าวะห์ฮาบีเป็นแนวทางที่หลงทาง?