lasted posts

Popular

2017-02-10_10-36-45-696x501

แนวคิดที่สาม : ฮากีมอิสลาม หรือ วิลายัตฟะกีฮ์

ฮากีมอิสลาม หมายถึง ผู้ปกครองอิสลาม และ วิลายัตฟะกีฮ์ หมายถึง อำนาจของผู้รู้ทางศาสนา โดยเรื่องลักษณะเด่นของ ฮากีม อิสลาม เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ สำหรับการศึกษา ขบวนการปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน ในประเด็นนี้ อิมามโคมัยนี เชื่อว่า เมื่อพิจารณาจาก อัตลักษณ์ของการปกครองแบบอิสลาม โดยพิจารณาจากสติปัญญา และชัรอีย์(ศาสนาบัญญัติ) จะทำให้เราได้คำตอบ คนที่จะมาเป็น ฮากีมอิสลาม หรือ ผู้นำอิสลาม จะต้องเป็น ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความยุติธรรม และจะต้องมีความรู้ในเรื่องบัญญัติอิสลาม ในขั้นชำนาญ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องมีระบบวิลายัตฟากีฮ์[2] โดยหลักฐานที่ใช้ยืนยันอำนาจของผู้รู้ทางศาสนา แบ่งออกเป็นสองแขนง คือ เหตุผลทางสติปัญญา และ หลักฐานจากรีวายัต โดยมีรีวายัต(การรายงาน) จากศาสดา เป็นสิ่งรับรองถึงความชอบธรรมในอำนาจของฟะก์ และรีวายัตอี่นๆจำนวนมาก

แนวคิดที่สี่ : ยึดประชาชนเป็นหลัก

ในทัศนะของอิมามโคมัยนี ซึ่งพิจารณาจากสุนทรพจน์ของท่าน และวิถีของการปฏิวัติ พิสูจน์ว่า รัฐบาลจำเป็นต้องพึ่งประชาชน รัฐบาลจำเป็นต้องเป็นไปตามความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชน รัฐบาลไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้รับการเห็นชอบจากประชาชน อิมามโคมัยนีถือว่า ประชาชนมีบทบาทเป็นตัวหลักในการเคลื่อนไหว และการก่อตั้งรัฐบาล ในมุมมองของท่าน ประชาชนคือ อารัมภบทสำหรับการจัดตั้งระบบการปกครอง,ประชาชนมีสิทธิกำหนดชะตากรรมของตนเอง,ประชาชนจะต้องใส่ใจ และมีหน้าที่ต่อการเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพราะมันคือเรื่องของทุกคน,การกำชับในเรื่องความดี และยับยั้งในเรื่องความชั่ว เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกระทำร่วมกัน,ประชาชนส่วนมากเป็นผู้มีคุณธรรม,ความเห็นส่วนมากเป็นสิ่งที่ต้องยึดไว้

แนวคิดที่ห้า : ทิศทางการเคลื่อนไหว และเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลอิสลาม

การจัดตั้งรัฐบาลในมุมมองของ อยาตุลลอฮ โคมัยนี เป็นอารัมภบท และ บันได้ เพื่อทำให้เป้าหมายต่างๆบรรลุผลสำเร็จ ต่อไปนี้เป็นเป้าหมายหลักของการปฏิวัติที่สำคัญที่สุดของแนวทางการเมืองรัฐอิสลาม

1.เอกราช : เป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐอิสลาม ในทัศนะของอิมามโคมัยนี การมีเอกราชในความหมายของอิมามโคมัยนี คือ การหลุดพ้นจากการเป็นเบี้ยล่าง จากต่างชาติ จากการล่าอาณานิคม จากการตกเป็นเมืองที่ต่างชาติได้รับผลประโยชน์ในขณะที่คนในชาติอดอยาก และการหลุดจากการครอบงำ และกดขี่ โดยผู้นำที่อธรรมวิธีการได้มาซึ่งเอกราชในทัศนะของอิมามโคมัยนี คือ ประชาชาติจะต้องไม่สิ้นหวังต่อตัวเอง ,ประชาชาติจะต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของศักยภาพ และความสามารถที่ตนมี และนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้,และจะต้องไม่เอาแต่พึ่งพาอาศัยต่างชาติ,ประชาชาติจะต้องยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเอง

2.ความยุติธรรม :เป็นอีกเป้าหมายสำคัญในการจัดตั้งรัฐอิสลาม โดยอยาตุลลอฮ โคมัยนี มีแนวคิดว่า ความยุติธรรม คือ สิ่งที่สามัญสำนึก และสติปัญญาของมนุษยชาติ ต่างเรียกร้อง ,การทำให้แผ่นดินเกิดความยุติธรรม คือ เป้าหมายหนึ่งของการส่งศาสดามายังโลกนี้ และอิสลามวางอยู่บนรากฐานของความยุติธรรม และความยุติธรรมนี่เอง ที่เป็นตัวบอกราคาของรัฐบาลอิสลาม

3.ฟื้นฟูอัตลักษณ์ :หมายถึง เป้าหมายที่มีรัฐอิสลาม ก็เพื่อพัฒนามนุษย์ และ ฟื้นฟูอัตลักษณ์ที่แท้จริงของพวกเขา คือ การปูพื้นฐานสู่การพัฒนาทางทางวัตถุ และจิตวิญญาณ ของมนุษย์ ควบคู่กัน จนไปถึงการเป็น”มนุษย์ผู้สมบูรณ์

4.อิสระภาพ:เป็นสโลแกนสำคัญของการปฏิวัติ และไม่ต้องสงสัยเลย การปฏิวัตินี้ เคลื่อนมาถึงจุดสูงสุด ก็โดยมีอิสรภาพเป็นปัจจัยหลัก สิ่งสำคัญอีกประการอันเป็นเป้าหมายของการปฏิวัติ ก็คือการได้มาซึ่งอิสรภาพนั่นเอง

สุดท้ายนี้ขอจบบทความด้วยโอวาทของท่านอิมามอาลี(อ) จากหนังสือ ชัรฮ์ฆุรอรุลฮิกัมฮาดิษที่ 8990 ท่านกล่าวว่า

“ผู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงตนเอง ย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้อื่น”

[1]แนวคิดนี้เป็นแนวคิดร่วมกันระหว่าง นิกายซุนนี และ ชีอะฮ์ ต่างกันตรงที่ ซุนนี่ เชื่อว่า อิมามมะฮดีย์(อ) ยังไม่ถือกำเนิด ส่วนชีอะฮ์เชื่อว่า อิมามมะฮดีย์(อ) ถือกำเนิดแล้ว แต่ด้วยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจึงทำให้ท่านเร้นกาย เช่นเดียวกับความเชื่อที่ว่า วันหนึ่ง ศาสดาอีซา (อ) ก็จะปรากฏตัวเพื่อช่วยเหลือ อิมามมะฮดีย์(อ) ท่านนนี้

[2]วิลายัตฟากีฮ์ มาจากคำสองคำ คือ วะลา หมายถึง การนำ,อำนาจ, และอื่นๆ และคำว่า ฟะกีฮ์ มาจากคำว่า ฟะกอฮา หมายถึง ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ซึ่งต่อมา คำว่า ฟะกีฮ์ ถูกนำมาใช้เรียกผู้ที่มีการศึกษาขั้นสูง ในระดับอิจติฮาด ทางศาสนา หรือ มีความชำนาญในเรืองอะฮ์กามอิสลาม

abnewstoday.com