lasted posts

Popular

download (7)

สรุปเหตุการณ์สำคัญ ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 1-11.
ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 1

 • ท่านศาสดามุฮัมมัดได้ก่อสร้างมัศญิดอันนะบะวีย์เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเคารพภักดีอัลลอฮ์ และเป็น ศูนย์กลางในการบริหารอาณาจักรอิสลาม
 • การอะซานได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อเรียกร้องเชิญชวนมาสู่การละหมาดโดยมี บิล้าล บุตร รอบาฮ์ เป็นมุอัซซินคนแรกของอิสลาม
 • ท่านศาสดามุฮัมมัดสถาปนาอาณาจักรอิสลามโดยมีเมืองมะดีนะฮ์เป็นศูนย์กลางในการปกครองและได้ทรงจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้น ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
 • เมื่อยะฮูดีได้เห็นการเผยแพร่ของอิสลามในนครมะดีนะฮ์ พวกเขาแสดงความเป็นศัตรูกับมุสลิมอย่างเปิดเผย โดยมีพวกมุนาฟิก หน้าไหว้หลังหลอกร่วมมือกับพวกเขาในการปฎิบัติการดังกล่าว

ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 2

 • อัลลอฮ์ทรงอนุมัติให้ทำการญิฮาด ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ หมายถึง อนุญาตให้มุสลิมทำการสู้รบพระองค์ทรงตรัสว่า บรรดาผู้ถูกคุกคามได้รับอนุญาตให้ทำการสู้รบเนื่องด้วยพวกเขาถูกอธรรม
 • ท่านศาสดามุฮัมมัดทำสงครามบะดัรกับพวกมุชริกมักกะฮ์ เพื่อปกป้องการละเมิดทางด้านเขตแดนและตอบโต้ต่อการที่พวกกุร็อยส์มักกะฮ์ได้ยึดครองทรัพย์สินของบรรดามุสลิมที่อพยพ
 • ฟาตีมะฮ์ บุตรสาวของท่านศาสดามุฮัมมัด ได้แต่งงานกับอาลี บุตร อบูตอลิบ
 • อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงกิบลัตจากบัยตุ้ลมักดิส เมืองเยรู-ซาเล็ม ไปสู่บัยตุ้ลลอฮ์ เมืองมักกะห์
 • อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติให้มุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
 • อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้จ่ายซะกาตฟิฏเราะฮ์ ซึ่งเป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทุกคนต้องจ่าย เพื่อเป็นความเมตตาแก่คนยากจน คน ขัดสน
 • อัลลอฮ์ทรงลงบัญญัติเกี่ยวกับซะกาตทรัพย์สิน แก่ผู้ที่มีเงินให้แจกจ่ายแก่ผู้มีสิทธิ 8 จำพวก เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและสร้างความรักระหว่างคนรวยกับคนจน
 • อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้ทำการละหมาดอีด เพื่อให้มุสลิมมาร่วมกันละหมาดและพบปะสังสรรค์กันในวันรื่นเริงทั้งสอง คือ วันอีดิ้ลฟิตรี่และวันอีดิ้ลอัฎฮา

ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 3

 • ชาวมักกะฮ์ ยกกองทัพมาทำสงครามอุฮุด เพื่อแก้แค้นมุสลิมเนื่องจากความพ่ายแพ้ในสงคราม บะดัร
 • อุมมุกัลโซม บุตรสาวของท่านศาสดามุฮัมมัด แต่งงานกับอุสมาน บุตร อัฟฟาน
 • ฮาซัน บุตรของอาลีกับพระนางฟาตีมะฮ์เกิด
 • อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติเกี่ยวกับการดื่มสุรา โดยแจ้งให้เห็นถึงโทษของมันนั้นใหญ่หลวงมาก
 • อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติห้ามกินดอกเบี้ย
 • อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกกำพร้า คนยะตีม
 • อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องมรดก

ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 4

 • ท่านศาสดาทำสงครามกับพวกยิวเผ่าบะนู นะฎี๊ร เนื่องจากการที่พวกเขาวางแผนลอบสังหารศาสดา
 • อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติห้ามดื่มสุราโดยเด็ดขาด เพราะเป็นสิ่งต้องห้ามหะรอม
 • อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดในภาวะสงคราม และการทำตะยัมมุม
 • ท่านฮูเซ็น บุตรของท่านอาลีกับพระนางฟาตีมะฮ์เกิด
 • ท่านศาสดาใช้ให้ซัยด์ บุตร ซาบิต ศึกษาภาษาฮิบรู ( ภาษายิว ) เพื่อสามารถติดต่อข่าวสารได้

ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 5

 • ท่านศาสดาทำสงครามคอนดัก หรือสงครามสนามเพลาะกับพวกกุร็อยส์มักกะฮ์
 • ท่านศาสดาทำสงครามกับพวกยิวบะนู กุร็อยเซาะฮ์ เนื่องจากพวกเขาได้ละเมิดสัญญาและแสดงตัวเป็นศัตรูของมุสลิม
 • อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบ การปกปิดทุกส่วนของร่างกายสตรีมุสลิมเว้นแต่ฝ่ามือและใบหน้า
 • อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติเกี่ยวกับการทำหัจญ์ สำหรับบุคคลที่มีความสามารถจะกระทำได้

ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 6

 • ท่านศาสดาพร้อมกับบรรดาศอฮาบะฮ์เดินทางไปมักกะฮ์เพื่อทำอุมเราะฮ์ แต่พวกกุรอยส์มักกะฮ์ไม่ยอมให้ท่านศาสดาเข้าเมืองมักกะฮ์
 • ท่านศาสดาทำสนธิสัญญา อัลหุดัยบียะฮ์กับพวกกุร็อยส์มักกะฮ์
 • ท่านศาสดาส่งสาส์นไปยังผู้ปกครองเมืองต่างๆเพื่อเรียกร้องเชิญชวนให้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม

 

ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 7

 • ท่านศาสดาทำสงครามคอยบัรกับพวกยิว พวกนี้เป็นผู้ให้การยุยงแก่พลพรรคต่างๆในสงครามคอนดัก
 • ท่านศาสดาพร้อมกับบรรดาศอฮาบะฮ์เดินทางไปมักกะฮ์เพื่อทำอุมเราะฮ์ ท่านได้ปฏิบัติอิบาดะฮ์ใน มัศญิดอัลหะรอม เป็นเวลา 3 วัน
 • คอลิด บุตร วะลีด , อัมร์ บุตร อัลอ๊าส และอุสมาน บุตร อบีฏอลฮะฮ์ เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม
 • อัลลอฮ์ทรงลงบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งงาน

 

ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 8

 • ท่านศาสดาส่งกองทัพไปรบกับพวกโรมันในสงครามมุอ์ตะอ์
 • ท่านศาสดายกกองทัพไปพิชิตมักกะฮ์ เนื่องจากพวกกุร็อยส์มักกะฮ์ได้ละเมิดสัญญาที่ได้ให้ไว้ ณ หุดัยบียะฮ์ ท่านศาสดานำกองทัพเข้ามักกะฮ์โดยไม่มีผู้ใดขัดขวาง พวกกุร็อยส์มักกะฮ์รับอิสลามเป็นกลุ่ม

ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 9

 • ท่านศาสดายกกองทัพไปรบกับพวกโรมันที่ตะอ์บูก แต่ไม่ได้ทำการรบเพราะพวกโรมันหนีไปก่อน
 • ท่านศาสดาจัดตั้งองค์กรรวบรวมและแจกจ่ายซะกาต
 • อัลลอฮ์ทรงกำหนดเกี่ยวกับญิซยะฮ์ หมายถึง ภาษีของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่อาศัยหรืออยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิม ต้องจ่ายแก่รัฐบาลมุสลิม

ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 10

 • ท่านศาสดาและบรรดาศอฮาบะฮ์เดินทางไปมักกะฮ์เพื่อประกอบพิธีหัจญ์วะดาอ์ หัจญ์อำลา ท่านศาสดาได้กล่าวอำลามุสลิมในพิธีหัจญ์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นหัจญ์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของท่านศาสดามุฮัมมัด
 • ขากลับจากการทำฮัจญ์ท่านศาสดามุฮัมมัดได้แวะพัก ณ.สถานที่ชื่อ เฆาะดีรคุม อยู่ระหว่างมักกะฮ์กับมะดีนะห์ และท่านได้ประกาศว่า  มันกุนตุเมาลาฮุ ฟะอะลียุน เมาลาฮุ ในวันที่ 18 ซุลฮิจญะฮ์

ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 11

 • ท่านศาสดามุฮัมมัดสิ้นชีวิตวันจันทร์ที่ 12 เดือนรอบีอุ้ลเอาวัล ฮิจญเราะฮ์ศักราชที่ 11 ศพของท่านฝังไว้ที่บ้านของท่าน ซึ่งติดอยู่กับมัสญิด อันนะบะวีย์ ที่นครมะดีนะฮ์ ท่านศาสดาได้ทิ้งมรดกล้ำค่าให้แก่มุสลิม พวกเขาจะไม่หลงผิด ตราบใดที่ยึดมั่นปฏิบัติตามสิ่งทั้งสองนั้น คือคัมภีร์อัลกุรอาน และ ซุนนะฮ์ แบบอย่างของท่านศาสดามุฮัมมัด